Oznam

V úvode roka jedna smutná správa a zarmucujúca udalosť pre výtvarníkov,
ktorých opustila maliarka Magdaléna Lehotská. Maliarka, ktorá obohatila
jedno z našich sympózií v Oponiciach.

https://www.webumenia.sk/katalog?author=D%C3%BAbravkov%C3%A1-Lehotsk%C3%A1%2C+Magdal%C3%A9